Verlagsort: Basileae | Erscheinungsjahr: (1538) | Verlag: Isengrin
Signatur: 12835111 2 Decis. 384-1 12835111 2 Decis. 384-1
Permalink: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10142346-2

[Suche im Band] [PDF-Download] [OPAC] [DFG-Viewer]
Scan


EPIST, D EDIC ATÒ ÂlJ»'


magís dígnum arditione 3 ín eo equídem facilitas illa ac uís recte utendí Icgibus,
summa'q? fidcs atq? dexteritas3tantaq? eíus uírí grauítas ac autorítas prorfus emi
net3quo ueteres uincere,posteros uero prouocarfc ausit3ob id íllis honoribus ad-
£equandus,qui plumbeís ac aeneis typographorum statuís literarumq? immor-
talítate3ac tuo ín prímís fauore atq? praesidío3eriguntur«Hafc ínquam lui ís pru>
dentía cum sit omnium rerúpublícarum uíta3sine qua uel naturç amícitíam diC
fbluí contíngít , quapropter omnibus de Legum írudrjs bcne mentis, m axim è
autem Zasio3qui tam féliciter professioní fax adfuit3nos gratos eíîêdecebír,
Eíusmodí quidem gratítudo mortalium cíneres nihil iuuans,plurimum autem
chariffima Zasianae gentis pignora affìcícndo 3 uniuersis ad reste a gendum Ju,
ris studía uero amplectentíbus Zafrj uestígía imitandí3calcar apponet. Quo fit
etíam ut clariffima quaeq? ingénia, reípublícae literaríaepraestantes anímí dotes
non inuídeantjCû sint qui grato ac fyncero anímo beneficium agnofeunt Non-
ne íniquum foret ea sopprimere3quibus arqua confilíj ratíone iuft u m defenden
dí facultas íuppedítaturrRem cíuilem tanto ornatu3multû'q? necesiàrio spolíari
instrumento, uel omnium barbariíïìmi uíx fèrent3qui prat ter íníuríar3damní ac
cacdís actíonum nomína,alía non obferuantes, nulíam Iuris rationem sequen'
do,ínconírantiquodam arbitrío íèntentíam dicere audent. Vir fane dex ter ac
incorruptus, manès non temerè íníustítíae íudício astringens3utrícp par tíû qua­
si fidem íèruando,níhiI çquitatí adueríàns,incôsultis legibus statuere uoluít ;nec
etíam coactè per oblíquum,quorundam more,argumentís ufus3quibus aduer-
sac lítigantíum partí,auaritía uictus3tenebras offunderet.Teíris est huíc reí uerfc
acuta fidaq? ac dílígens ínterpretatio reíponsorum, quae publicèpro tribunal»,
ipso plerûcp abíènte,unícuic^fuOreddentíaJíustítiacmunus}felícíter decifa funt»
Exempla extant qlpluríma,ubinô splendída tantum patn'monia,uci umetíam
famílíXjhonores acdígnítates,sola Zasianaprudentia legum cp arquítate, feli-
cíífimeiuísrestítutasunt:quorumtamennomen ínhísresponíorum openbus
typographus ícíens prudensq? practerrjt3ne quisquam forte ínpartes maie affè-
cíus,ímíítrc líuídorum more calumníâdí anfam haberet. Affectío etsinullam
suarum rerum íacturam aut cômodum íêntíens,in alterum proclíu íus latus de
flectít. CaeterumCósilíahacc a studíosis fréquenter efflagítata,cVoIim interre-
líquas Zafrj lucubratíones à Michaele nostro promislâ, idê nobis exhibuit, no
tamen omnia ,adhuc enim pars eorû expectat3tamen quç absol utíora nobis uí*
debantur , non fuit alíenum íudício tuo exponi . Tu ítacp defensionem horum
accipíestníhil ením adhucZafianorum operum ínter manus habuít3cuímaío-
remeuram praestandam ceníuítancaeteris íudício studíosorumdílígentíaílla
exceptons ac fides3fi qua: fuit3fubrjcíetur« Hic uero fi quíd desit3pro tua pruden'
ria fufficias precamur 3 erís'qj ínnumerís quos Germanía habet prarstantíffím is
«iris exêplo , qui pari ratíone studía iuuare non dedígnabuntur, Harc boni co-
• ' fuie 3 8C si tuo íudício fatis non feci,tíbi imputa, qui oblatum míhí de-
lulístí, Vale peroptime, fummS nostrae Academix decus» '
Data; Basileée3pridíe ídus Martías,anno
M. d, XXXVIII,

Scan

Nutzungsbedingungen

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Digitale.Bibliothek[at]bsb-muenchen.de