Antiquae collectiones Decretalium
Autor / Hrsg.: Agustín, Antonio
Verlagsort: Herdonia | Erscheinungsjahr: 1576
Signatur: 817576 2 P.lat. 336 a#Beibd.1 817576 2 P.lat. 336 a#Beibd.1
Permalink: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10148588-4

[Suche im Band] [PDF-Download] [OPAC]
Scan


LIB. Ш. TIT. XXVI, DE DECIM.PR.ET OBL.jo


\


inftituta veflta neglexerint, aucbritateno-
ftra>ecdefiaihcacenfura re.ap.ob. cos perecí
lans.quàtenusfententia diurna maneant in-
nodauiquoufq-confcnmntA ftatuta noftra
.firnuter obferuent. Qu* vero de dccimis a-
laicisipfisecdefijs perïblutis,& conuadiO»
ribuspunicndis a nobis fotuta funt шр.


tman.vtper parochias veftras irrcfiagabUiter
faàatisobfcruari.
¡dm'BrixüS.íftfeope. . jw.r.i..
ij.t. QVOWiAM anobistuafollicitudo
requirit.qeid de dedmis nouatium tuç dioe-
etüs ttbi fit ftatuendum : t. £ fignificatione
prçfcntiura rcfpoiidemusivt fi terre jjlç.qu*
rârabilesfunt , intra certain alKUius eedefix
parochiam raerint.vt decimawcarú tua parte
L rctenta.eidemecdcilz facias afsignari.Aho-
.quinipfas ahj ccçlefis- fec№dum difcreuo-
ntm aD«o tibi datam poteris deputare , vel
߻i: -.jiopusmutencreiitaquidem.quod fiquis
in bis contraire pnfijmpferit, tu cum ecclc-
fiafticacenfura vfq. ad dignam fatisraftionc
i â/* ptweliasiStncentias verofuper decimisa Co
folibtedrtasiprajfertmi cum lanebrum par
«miiiiititutionibus obuiemy rritas efiie dc-
сегяиД eis omni contr.&ap.pollpi rtuo»
w.Q«odfi iaicus aliquis a facerdotibus, v*l
cltnas décimas de laboribus fuis m tua: dios
4áexaftionehtunfmo
diprorfuscelTarecópelk»>óc.laicos.illos*qui
acolonis tertiam,vci quartern partem labo-
i rum íuorumant* folutioncm dceimarumre
cipnintjdecimamdeportionefua.fecúdum
3 quodcótóhus de parte, quç Шит coutíngit,
exfoluereconfucuerit , ablque deminutionç
., ы J aliquajijs.quibus iure debcnmr,facias exm-
IflglPj, n:ir-..i - ■ -...S i-.»'; ... ti
¡dtKitkitfibtfcoM. parte. ¿ed¡ac«no.c.i6.
jfr* PAROCHlANO-S veooruosad
.¿ folucndas décimas cecleíijs, quib. cas debet,
ф cccfefiaftica debes feucritate conpeUoréjquia
J,, . cmdecimznonab hominc^edabipfodo-
jU «4 .) WiK)fintÎHflitutç,quafi debitum tögipof-
1' . Wfia r- . J..' • ' . ■'•"! :.iuJiíir,r iiosi
¿ VtmAmtimtñ.£pifi*p. fgtn.yui


M е. ' ' AB . hxc donationcm décima,, quam


111 г. . .... А - Г


• UUJ iaLi»_*i Ivan "У • ' 1


AbbasSanfu Salui) de Moflracom.cóceísit
per fuccefsionem tenenda.quoniam fancbia
rium Dei iure hereditario pofsideri non de-


Ifeetjirrirritum penitus rcuoccs,& virtbusca«(
иге decernas.öc laicum.nifi deeimam ipfam
«xkfie fanfti Saluij libere, Sdáltfbtotfcrtíi-
gn>uerit,vinculo excommunicatiojus aitrin


ftmiZMaJpüeX. Epifnpt. part ctjuiafupcr


-i\tK¡kf*.i:--: -.îwAi :•>'• I С*?а8.


DE terris vero, quas ludan col unt.tuz
prudentiz duximus rcfpondcndum , vt eos
ad deamas perfoluendas,vel ad poflefsiones
.penitus renuntiandas cum omni diílncbon*
conpellas,ne forte occafione íUaccdcfiz va
leant fuo iure fraudarú . i : • ,u .
Luctm ii¡. Stri¿cñ.lpifcott. Cap. ip.


AD Apoitolicz fedis regimen, licet in
-meriti dignationc diurna vocatr.om nibus.í'u
mus ceclefiar filnsdcbitores,.& pro feientias
noftrç modo refpondcrccogiraur confulta-
¡ tiomb . fingulorum. Intclieximus autem ex
Iittcris tuis , quod, quzdam xonfuctudo m
Vngaria ¿noleuit , vt multitudo populi. ple-
rumq.de parochia viuus tpiicopi in diecce-
Лш altcrms tiait'ciatur ; ш qua licet p'crrnul
taticmporamoramhabucnt, vterq. tarnen
Epilcoporum tarn is , cuius parochia relin-
ликиг, quam is, cuius.parochiani (int fadi,
dccimationem requirit: vndeóc inuidiz, Sc
contentionesoriuntur. Ideoq. hos tua duxit
fraternitas conlulendos, cui potius décimas
tint reddendz. Nouera jgitur.quod fi de ar­
tificio, vel negotiatione aliqua, & agricultu-
ra.quam inrra términos parochiç .in qua mo
ratur exercer, vel alijs huiufmodi decimç fol
uantur,3fquum efljvt illi ecclefiç reddantur,
inqua itíe,qui reddit.per totum anni circulú
auáitidiuina , fie ecclefiañica percipit facra-
menta.À pollo' из .n. dicit.íi vobis teminaui
m'fpiratuáua&c^uper dedmis vero mefsiú,
«1 fruíbbus arborum,íi coluermt m alia pa
rocbia,quam in ca; in qua habitant, quoniá
a diuerfis diuerfa ceiùetedo tenetur.certum
aliermd non duximus refpódendum.tu vero
eligasin hoc calu.ex qúo,vel nullum,vel mi
nus nouens feandalum generan.


Alixnnior iif. yitrcbaitn. ípi/сврв. Сл(. î#.


1,Г19ГЧЧИ. a m' '-' ■' 1 ' "• «


) Pl. E N E nobis innotuir ex tuarurn cô-
tinentia htterarum.euod cum hoflia qùxdâ
facratainarca cuiufdâ mulicris paroenian*
tuz coriclufa fuiiTet^irtute Domini faciéte*
pars ferc media in corpus. Ghriiti manjfç,rtft
conuerfa eft,ita vt caro videretur.Cum vero
hoflia ipfa a parochiati ecclefia y qui S. tuar
eccleiîat canenicùspofsidctiate,& a canontr>
ci*écd«fiï;tuç,ad«cde{iam ipfam tranflat*,
fit}.ideru obtenttti
illiusChriftiieiidcmiccclefiacptoueif
aiunSiinfiantra! 1СфШ&вя*}п reparaoonei »
eccícliat fideliter, lícut aíVeris.erogafti. Licet
I % autem


C.Ii«


e.io.e»


; tt'A
. .'i ii
и- l
Ii ; .£ I


Nonpo

Scan

Nutzungsbedingungen

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Digitale.Bibliothek[at]bsb-muenchen.de