Antiquae collectiones Decretalium
Autor / Hrsg.: Agustín, Antonio
Verlagsort: Herdonia | Erscheinungsjahr: 1576
Signatur: 817576 2 P.lat. 336 a#Beibd.1 817576 2 P.lat. 336 a#Beibd.1
Permalink: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10148588-4

[Suche im Band] [PDF-Download] [OPAC]
Scan


LIB. 1ШИ JV> m SPONSA DVOR.
6t


quod exindelcgrtimi feíles non appareantj
ij,qui ea contralumt, ab cecidia nô îunt ali-
quatcnus conpcilcndi . Vcrútamcn ea, qua:
ficcontrahunturjfi perfonse contrahentiuni
vohicrint publicare,nili rationabilis,
tnna caufa przpcdiat, ab cecidia r cu pío id a
funt,& conprobanda,tamquam a principio
incófpeftu ecclëfiç côtraherëtur.li qui autê
de dádeíhno matrimonio poll modû ab ce
defia cóprobato Д rato habitoeeneratifue


f ■ . i. /ti. ¿*, . J■ ' V


Шо'+ГЯ' !! J /.u'Jluft?* f """!'. '*t'J ;n Oí"'


DE -SPONSA D V O R VM, E T
fDonfodua«m>! "ViiilaMofiikiido«, ri


ti ' iüfft' yjotuiiíí:' ■ 1з1ш ьипэт i! эЬ,тл!!'


ШУ О ß VS modis dicitut fi.4çs
paftionisA ccmfenfusjrftaUquis
alicui muhetí fidcm'fecerrt1p.a^
ctionis, non debef abaroducffPi
fi aliain duxcritj,pçnitcntiam dc7
belagere de fide тепщ^\г4таяш#атеп cû
luícñínon еицп çcfcifidi debet*á-
ï.Si autem fc«ent'fid*irt9-
:atiam ducere.fi autcmditxe


littet ipfam, & adhïrebjt vxori pfitf


tu Eftautem fides padlionisj
, promtótalicuifidem,quodeádufet.fi!ppr-
s*f-4' JBiföit.ei-rem fecum ЦЬеге y:?el cta>amj>ro
:*kl шЫЬ. fides aute cómfenlüs eft/qVarDdó
s "* tMmfinon ftringat manú.corde tamenj &
% " otecófenütducerc,ócmutu{)fccoiK"c4uint
vnœ.altj.&mutuofefufupiunt. '. .?


ACCEPISTÍ illam tibi vxor£-;^uá
altetílbidclponfatá habuerat,dimittc dlam,
quia numquam potcí! tibi fieri legitima, Sc
x\. dies in pane , & aqua.quod carinara vo-
cantycum vij, fequcntibus annis pçnitcas.
tAI*x*ndtru¡, Sélcrmtana Archiepife.Cap. i.


14 ǣT prxter folitum ,8c amplius fp-
litomoremultifsimis.ckmagiusnegotijsprç
pediti,& ita.quod nobis non fit faule aliquo
гаи confultationtbus rcfpondcreji! la ta men
fpeciali gratia.quam aduerfus perfonam tuá
habemuíA fraterna cogimur caritatcf quid
fentiarqus de ijs, fuper quibus confuluit nos
düecb«)tua,ribi,quátum Cumque alijs fimus
intcntijpraefentib.littcris aperire.Confuluifti
nos liquidem, vtrum fi inter virum.óc mulie-
rem pra:ftito,vel non prxihto iuramento, Le
giumus côfenfus interuenerit de prçfenti, qp


Eula carnali non fecuta.licçat mulierial i) nu
we.velfinupfcrit ali),oc.carna)is fuerù co-


*"g-9
i.e.


Í


«£.'
■Ц


л '
If''


pola fubfecuta , an ab ipfo debeat feparari.
lùpcr hoc autem inqmfitioni tu;e tahter re-
fpondcmus.quod fi legitimus confenfus fub
eafoIlcmiutatc,qux fieri folet, prçlènte vi-;
delicccfacerdotc,aur. notario,cx licut in qui-
buldam locis ad hue obferuatur.idoneis tefti i
bus uitcrucniat de prxfcntijita quide, quod
vnu» alteram in fuum mutuo confeníu ver­
bis confuetis expreffb recipiat vu umque di­
ce iido i figo acopio te тятют, & ego te in
ineä«fiue lit iUMmcturri-,£rueeó, nö licet mtt\
lierialij nubere,& fi nupfcfiQ«hamdîcarna-
lis copula fit fubfecuta,ab eo feparari debet, :
ÔC vt ad prirnum redeat , ecclebaitica diftri*
ääonecompclli ; quamuis quidam alij alitet .
fentiant, óc aliter etiam a quibufdam prçdei-j
eeifonbus noftris fit aliquando iddicatum. .
Verum poil confenfum legitimum de prx- .
fentijlicitumeftaltcri altero eaä repúgnate»-
cügere mona llenu fi cur etiam quídam Га» >
cb de nuptijs vocati fucrunt,dum modo in» >
ter eos canulis conmixtio non interuenerit; !
& akeri rem anenti , fixonmanitus centinen i
tsam fcruarcnoluerit.licitum eft, xtad fe:u-,
da vota pofsittranfire^quia cum náfuiflait
vna caro limul efFeíti/atis poteft vmís con- -
uerti ad Deura,& alter mauere in faeculo.
Idem ЪЬмЫв Padtune Eptftop». (dp. 4.


S O L L I С I T VO 1 M I fedis Apolb-
lkst ineumbit? vtfi qua dubia, -veldifficilia
ad noftram audtentiam perrerantur;& eà de
bcamus abfokere, & in lucidum reuocare>
fuper cp fi quidem, vndc nos confuluit dile-
âio tua, quid videlicet feruandum fit, & té- •
nefidum de mulicre,quï cum fit vni viro de
fponfata.cYab alio póftea defponf;tnr,& со
gnofeatur : follicitudinis tu* prxfentib.lit--
téris.rcfpondemus ; quod licet quarundam
ccclcfiarum confucrudo habcat,vt cum vito
fecundo debeat remanerc; conuenientius ta- :
mertvîrletur, vt fi virr^nuiicr adaetatem
coniujio aptam dcüenerint, & ita mulier de
fponfata fuerit.quod vir mulierem in fuam,
& mulier virum in fuum reeipiat; licet pofl-
ea ab alio defpófetur,& cognofcatur.debeat
primo reñitui.


oq-;fjVl
.il.. 1


Nonpo


nitur-


Poftc«.


Lat.par.


tf.c.iS.


il


Idem tsfrchtepifcopo Semnenß. .' parte.
1"! ßem Romana. t


v. . . ; *i: ïo " • '


PORRO fi qui vir, & mulier pari cô- Nonpo
icaikcontraxerancrhatrimoniBm, Ävirea
iïicogni» aliaira duxerit in vxo.rem,& eâ со. 6iÇ ,7.

Scan

Nutzungsbedingungen

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Digitale.Bibliothek[at]bsb-muenchen.de