De reipublicae bene administrandae ratione libri octo
Autor / Hrsg.: Aristoteles ; Lambin, Denys
Verlagsort: Lutetia | Erscheinungsjahr: 1567
Signatur: 1235374 4 A.gr.b. 421#Beibd.1 1235374 4 A.gr.b. 421#Beibd.1
Permalink: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10150605-6

Kein Volltext verfügbar.

[Suche im Band] [PDF-Download] [OPAC] [DFG-Viewer]
Scan


.


etitim publicum cum rebus fecundis maxime fit coniunttum , nequeabijsftcil}
diucüi quear.nonefifiitis reip.moderatorijegúmquc fcriptoriadid.ytrcß.recte
udminifiretur. & eilte s fintfortunati лс beati(quod munus eft boni reip. guber-
natorisjoperam dare,yt fin cines fir.t in arte militari cxercitati:fed cius hxc pre­
cipua cura cjjè debet, yt i]s anibusfint infirueti, quibus in paceyiuere, enredé


otiari poßint. Их autem artes Juntiufiitia, tempcrantia , moderatio , dementia, j
prudentia, fapientia, & fimiles. Verifsimè autem к vlatone dictum efi , qnalcs
funt principian magifiratuum,ta(eisecrum,quiimperiopárent,eßemores.
Qupniam igitur omnium rcip.adminifirandxgencru,fcntentiahrifiotelis, cuius
nunc libros políticos interpret atifiimus , regnum efioptimumihodie autem ciui-
tates.ey nationes fere otnnes rcgibus,aut rcgulispárcnt:(de tyrannideyero,qux
dcterrima efi reip.adininifiran ix forma, &■ de tyrannis,qui,cum ipfi miferifint,
numqua ex , quibus iniufiè impcrant, ciuitates, crunt beatxjiihil attinct diccre)
\ ßy>olunt reges prxclarè fitum munus explere , &• opus fuis omnibus numcrisAc
partibus abjolutum ejficere: exs arteis didiccrint ncccßc efi fine quibus otium'-e-
ctc m!locarincquit.Namfieruntipfiiniufii,intcmperantes,libidinofi,au.iri,tri(-
deles amp muni: no efi ßerandum, eorii ciueis,iufios,temperanteis, continenieis,
liberaleis ¡humanos, elementéis futuros. la У eró fiquis rex hoc Упо contentus crit,
atquc hocynu regale munus effe exifiimabit,fcirc bellú gercre,pacem ante agita­
re, ey m pacefefuófque ciueis regere nefcief.fimilis crit illi medico, qui,yt corpus
fit in fpeciem decorum ryycnujhm fuco ajjiquitur :yt fit yalidum autem ас
robufium,ey à morbo, quoad cius fieri potefi, tutiim,acfincerum , arte medendi
per f cere non potefi, fid id У el mala fcabie erodi,yel diuturna tabc liquefcere,yct
morbo acuto repente exanimari finit: aut illipafiori,qui lupit quidem agregear-
cere potefi,gregcm У erb benepafcere ne feit: fed У el propter incuriam , ey- negli-
gentiam fuam , У el propter in fetentiam macrefcere,contabefcere, atquc interne
patitur.Qjtaniquam fi reges tum denique belli gerendi confilium caperent, cùm
laeeß'crentur.rcprehendendi non efiet, immb У ero laudandi.nunc autem cum o-
\ tium cum dignit.ite coniunttum , pacém que honefiam conficcuti , pacis bono У ti
t frui,otiúmque fibi oblatum rectè poneré nefçiant Sxpéque nulla iniuria accepta
imperij propagandi cupiditate infiammati populis quiefeentibus yltro bellum
I inférant: grauifiime à clarifiimis philo f phis, meritóque aceufantur : yt taceam
I que d interea non modo ñeque fuá: neque fuorum tranquiUitati confulunt.neque
J /tio bono ytunturfed interdum fuas opes fuúmque Imperium in jummum dijeri-
; men adducunt, fibíque (j- alijs molefiiasfiruunt. Qupd Cineam illum,fux xta-
tis hominum eloquentifibnu , ac prudcntifiimtcm yirum.Vyrrhi regis familiärem,
yidiffe,eíque prudenter ry acute demonfiraffe, atquc ofiendiße ferunt. Сит с -
j nimVyrrhus bellum Komanis inferre cogitaret ,iüe autem cum ab haefententia
I demoucre cuperet : tempore captato , quo tempore Vyrrhus еуУ acuta, çy folus
' eJJcr.Bellicofi tnquit,Vyrrhe,Romani dicuntur cßc,multarumque gentium btlli-
. cofarum compotes : ycrumtamen fi deorum beneficio fuperiores У ins Ulis difeef-
ferimns,quid nobis hxc У ¿¿loria proderit?Kem , inquit Vyrrhus , haudf.ne ad
reßondendum diffiedem , су У aide in promtu pofitam rogos. Komanis enim fu-
j geratis acjkb 'actis jiutta Um neque barbarixjiequeQrxcix ciititas nobifaan pc-.

Scan

Nutzungsbedingungen

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Digitale.Bibliothek[at]bsb-muenchen.de