Verlagsort: Vienna Panonica | Erscheinungsjahr: 1516 | Verlag: Vietor
Signatur: 1391187 2 A.lat.b. 766#Beibd.1 1391187 2 A.lat.b. 766#Beibd.1
Permalink: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10934175-6

Kein Volltext verfügbar.

[Suche im Band] [PDF-Download] [OPAC] [DFG-Viewer]
Scan


Pilciunìäquemadmodum Cppìanus Antonino, Sed prudëńáe а:
uircutisJ quibus maximis Regesduo prœditi fueruntJ libros am/
рШТ imo nomini tuo confecraremus. Adiuuatur hœc ratio noftra
б! eo)quod non рапса 111 his Regíbus commendaca ica cibi inelle
cognofcuntur,ut ad eorum przefcriptum uitam tibi inlìituiffe ui/
dearis. Miffam faciemus rem militarem,cui celebranda: longiori
fublimiq; magis orau:ione,”g'k lit hœc noflra,opus fuerit.Morû ele/
gantia)ac fermonis comitaS'tantopere laudata in Philippo ~nône
hac cempeflate tua adeo agnofcitur, ut omnibusadeuncibus ad/
mirabile Plurimum uideaturJ funâmù' Imperium tanta manfuecu
dine>uirturem maximam lenitate 86 clemêcia сага elle conditam,
nec quifpiam repeiiaturycuius expeéìationem ingenii tui fuauitas
longe non fuperet, aut qui ex tuo colloquio trillis recedere coga/
turf Animi lane munera hœc funt,Ar corporisbalgoreni aeßufq;
iuxta раб, 111 negodis obeundis piimum periculis le ollerre3 Vbi
otium fir, ne membra torpore'uti ferrû aaruginefiant deteriora,
equitationi) itineribus longisJ uenationi operam darejquis omni/
bus magnus Alexander ita fe exercuit> ut facilius fit annorum б;
тепйиггдчшьиз uixit,§ rerum ab eo geflarulnjratiôem inire,Tu
quoq; belli 8L Pacis temporealabores,difcrimina,dilïicultates om
neis lubeundo ôc corporis ualetudinem bene firmaf’d)ôC llrenuita
tis forcitudinifq; nomen ingês comparaPci)ne cuilâiam facile pfua
defi Polfitain hac шаге tantum tibi elle uigoris бС а1асг1са115‚ги1‘
fufq; cot illullria tua facinora haud magno annorum numero c6/
prehendi, Accedit, quod ficuci Alexander fummœ уста acqui/
rendœ cupidiffimus Achillis)Cyri alliorumq; ueterum Ducum 110
1111111 candidiffime fauit,Tu‘comparata cibi uirtutum omniû opi/
nione‘bene adeo fentis ôé loqueris de 115, qui fama: diuturnitatem
merêcuigut ueriflimû illud elle ofìendasD eumjqui fuœ laudi lidarD
aliena: non inuidere. Plurima fum huius animi tui exempla, Sed
memorandum arq; infigne maxime, quod’ audito CœfalrumD qui
Romae aut Byzancii regnarunr, hifloriam greece fciiptam elle а
Ioanne Monachoin eam uenißil`encenn`am,u1:i illam latinitate а
quopiam donari lìuderes, Verbumq; illud nobile proeuleris.Cu/
pere te on`mibus_uiribus inlìaurando {стадо Imperio opitulan'J


J' ‘­

Scan

Nutzungsbedingungen

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Digitale.Bibliothek[at]bsb-muenchen.de