Disp. polit. de religione
Autor / Hrsg.: Sagittarius, Johann Christfried ; Juncker, Johann Matthaeus
Verlagsort: Jena | Erscheinungsjahr: 1650 | Verlag: Kempff
Signatur: 2298216 4 Diss. 3318,35 2298216 4 Diss. 3318,35
Permalink: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10961131-2

Kein Volltext verfügbar.

[Suche im Band] [PDF-Download] [OPAC] [DFG-Viewer]
Scan
;.„“\ ,„„ „


1 |
\


~ я


ч ‹
’ ; ‚з«#:т‹г‘г$‚‘ч=г’‹"
’— *fi дн’ 1*‚В%1~1‘<1’~1‚Ф‘Н"Ё »ff


‚— „т;—‘‹‚‚›«:‹=г‚гз;г›‚г‹;‘‹;+ +;г‹‚;+‚‚›‹‚‚’‚г‹:1‚‚«‹‚;«„«‹‚„»‹'›ь;›‹;э‹+‚.›‹‚‚=«‚„-«.;›‹‚‚»‹‚‚«
1 ‚К; 'ï ' ' !
LP _m~f1f..­z_»j„t ‹ — / ‹ ~


_'R *' .P »\


_ ,1ll`a:enim.~qu`id.«umî, „чтйс! „m‘u*lçî,"s , qu-id. „гида
" V `­ .prœfìçtfmerite.-=`f`ua~quifc»omcm.p1atu«r ‚Ева д}.
‚цпйгагецйрсйё pqr'fpìc`i‘et,@_qua:ëfi nc-ulìs-‘vidçr'ì'p_cfßf,
mìros.hom1in:um_ag'iì=orès ecga"£`c;.ex\cì»t_aret, _lmpqrar
:nim illa--oma`ïbu's ._~nec=ç’(ì -.úlìafc-ìvitatis _§pars,~quix'1_«.
_hujus auäiat_»pr¢c¢pta. -Cu,m=r,ro'n't_axgt\`1m«a ‚(де ci.
‘ `~v_i‘ra1:eÄc`orìlììtue-nda-,‘v¢ru¿m:eri»arn41e'£-oliůißpta cori#
‘ ;f¢_r'va_nda. Qubnumàpéutfum7íît1dI§T`uì1íiH‘î's~çult`u n'e~
де пгёгй g uidem ‚род: lì." A`Bsqde_~r¢`1ì_gian'¢-eni«m вина
щросе(Ъсапййсиб—_соп!`еёчёгёёз «-I`o"cietas.- / _Hut acëedit
дм‘! banc 2terńam.¿legem¿, -“&«règì4n'am , ;8c'_ìnatr_énr.`}'
>’.,ï8c mo`d€p.ax'rì_cìntfe=r'pretemczterar`ulp"»oii1ń§i.
sum¿;viçîláŕismìńìmèf-opfurtçát ,jul m-o`ne_t;Cl. _|gh.'Q3­
;.».fel._i'n pxjopdl. ç;1;,*Ne¢gèIì cu`_r`PìVcc_olom`. gr4ç¿;;.¢¿`;;._
"„.A`riIìgt¢­.jle'm gxcxffct5„q11od\e~ándë\incer чйгсщез ‘пр; \
„д = _-;ra1¢s4;n,n fre«mlerit_„¿qu­ià fcìlicer yeru/in D Blu м’ ì no- `
_ ` ' V¿;.‘nu/_¢:'1­ig,à).xŕ«á_cl«virfxxgem'heroieamì refe rre pofiîtl ,Cér_­„
_ ^ „tè non délbevlganîïillefìelìgìoxúinltetfvirtàltçs тега‘!!!
‹г1ос`пт;а({55пагс‹ "R»:_é’tïús ‚у. £ol.¢.¿’. дом: ça énäíitu
pf Émím im 'âv"á’»1` curanä tircàçuïtum èiviŕxum fcfcrt re»


;§Ó1`ìfì_c;m`.:iré-hiigeë`to41~i~càè.‘8cÍ¿;¢ve¿»§§7¿iÀÍ-Reh ' '
— _dominœf-\ritulîÁ—,


\.


_ '.’»&i'§fìmê./ ‚ ' Napf omnkypŕdfperâ di~cçnîge ШК. 155. î. щ ` Ё ~__ `


`ev__e¿.rx>ì|m'1: ¢0|_¢1ÉÍ`.búl_DÁB Il-M5 íÖ_Y¢ff_¿\ fP¢ŕl.1¢ll.Ü5Ú5~


` ŕ I . . Г
`«1ат”ге5;щ‚3Ь‚Оцт1;е9‚[дышит f@1¢nmbuw;»u;«­,


——‹ v 3 ­ _


'_‚ \
\


м.


\/


A|'_e'njx 'pr_Q_bîaf_‘].u/ßi_i1í.1s, qui ¿ihk X [.fbißì{.__MÃ,­_ ц Ё _


/


mf». ‚_


› I


Scan

Nutzungsbedingungen

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Digitale.Bibliothek[at]bsb-muenchen.de