Agathivs De Bello Gotthoru[m], & alijs peregrinis historijs temporum suoru[m]
Autor / Hrsg.: Agathias <Scholasticus> ; Persona, Christophorus
Verlagsort: Augustae Vindelicorum | Erscheinungsjahr: 1519 | Verlag: Grimm & Wirsung
Signatur: 12551096 Regensburg, Staatliche Bibliothek -- 999/4Hist.pol.402 12551096 Regensburg, Staatliche Bibliothek -- 999/4Hist.pol.402
Permalink: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb11063083-6

Kein Volltext verfügbar.

[Suche im Band] [PDF-Download] [OPAC] [DFG-Viewer]
Scan


-'


ΠΒΕΚ Δ '


ΙοττΒε Μετἰοτωτ Μπεεωτιεπιπ:οτ Έστω 'Με τακτά @πατε : 856
φτάσω Με ἰρβ ΜΜΜ Ματ Ωστε :τε εΙοεπίτπι :Με "ΜΝΉΜΗ
εμττε!ετπ τπεεεταΙοεττκωΒετ ρΙετιτττκμ: 8ε @Με εοηΠτωττηυιΒικ
ττειτη Πε τττΙτετακτϋ εφερε Ποτ Πι @τα εε ετίπεὶεττεεεΠῖτετἔ με:
Γιτειάεπε!ο ττητηΠεεεπ τη ΜΜ «τσιπ ίτιδηιτειε παικτης; εοΙΙο
· επ:νΗρΙιτττιπϋ ειΠτεΙΝΙτ νττωτ οτεετοτπ:νεΙαεωρΙοτρ νεττεεετε:
νε!ιττἰ εοτπϋπτετπτε εμε: ττετττιτπιττ αεοΙἱτ: εε εΠεεττεΙο εοτττῖττηἱα
τη εμ1ἰΒαε Μπήκε τεᾶίοτε εοττΓΠο νΠ:νεΙ “ρίξετε ρτοβετἰοτεε
Με ΜΜΜ : νε! τοττε ρτο ειττιτίΦ ΜΜΜ;; :Πιτε Γοττιτττα όσα Θε
Με εεωετΓετπατεΙΠ Μετα;; τι τεε'ἱο ετεεοτοφ ειτοεττ:τικτττπ :τά
τποτεεΙΙιΞ επτίτπτε είτ Η τπτ ρωτάμε ίττΠτίΞ: τετ 26 νἰττιτεετττ ίιτεΙἰττἔε
εε ν!ετο Ηεττε ερρετεττπ.Ιρίε @πιτ Με ίετηρτίε!ετττ ειτιὶωτιὸιτετεἔε
8ε εάτπίτεττεὶε εἴτε τπευεἰτηιῖ ττιττιοετῦ τεευε:εοΠειυάεπόοε αἰΠίπτει
"Με" οττππε Βετπετῖεοε : ετ Με ε!τςιτίετ ίεττΒετκτο εΙεΒοτειτυπε:
ίεετ ΜΝ Ντικ! εμπιέῇ ετττεΜε ΜΒΜ: τε! ντΙειΒοτἰε ττεετεε!ετετ:νε!
ο ρτἰττείρίο εετετπετἔ:Γυετεῖ πετας; νε! τη ρττωεω ΗΜ 0102 @Μετα
|2:ττετοτείε τοοετιιτεττοττΦω εψρτττττε ε!εετττετε: α ροεείεε "είε Κια
ιτίτιτάίτττΙ:ιτε άε!εεεεΒετ:εεεΒ εε!εο:νε το -Ιπε›‹επτεττο Βτειτίε ροεπτετ
τα αστε” εἀἰάετἰω εμε ε!εριππετιωττκυρετπυτ 2π12τοτήε θα
τπτ τε νττττετε ττοτττω!Ηε:Βε ετυίπτοεΗ Μακ ε!εεερεἰιττ1ευΗ8 . Ετ Γεω
ιτε “πιτ Ρτίτπιῖ εἰίεττιῖ τετ Πετιπά: νἰάεΙ:2τιτττᾶ "ΜΙ ἰτ18τετῦ:Π εε φις
¦ ερικΙ ?[ε1οίἀεω τεεετιε εοττἴετἰρε2 εΙΤετπ:ττεετττ ερεττᾶ 2 ηοτττωΙΗε
_ νε πια ττετττττΒιτε εεΙετεττειττ το νττϋ :ντευττφ Μετα εοΙΙἰεετεπι δέ
@ή φ( Πτι Ια εμτεετ; οτότττε Πιο εΗΓΗττέτε ρετἴετιΒετετττ:Βε τε! φωτ τω:


Μωβ” Μ εε!ιτΙο Βτάττετϋ:Μετ τεστ ττοίἱτε ατε: Η” "κι τι νττε!ε σε
πό Μάο; 8 . σ . η (Β
'Η ΜΝ ΜΜΜ Με' οτ ίττΓρετεεο εοπτἰ8ετπετυριΠὶ Μακη; ΩεττΒιτε τω
(Η φπα τε ΒεττΒετοτϋ ττεττοττεε ττοττ τα” :δε τετιῖ 8εΠετῦ Πόση να σε


πᾶσι· :Β
τπτ είο ρω
εετεεε Με
άΜιιτ. _


πως, ρτωτίαττποΜυτότοτεε εστι ετ ΓυίΠε εετετττιιε:εεωετειττοΓφ| 8ε ε” Δ
Ι ιτετἴοε ίο πως εειΠτε: 8εττετειτἰοττεε ρτςεετεε εκ! ττττετττίεἰοττε τττττί (


ΜΒ( "Με στα” 3επτετιτάοίεΒ ειΠοίττεοΙειε / ως; πάω ντεοττττ
τττοεει οπτηἰει Ππτ:εττττοτ Μάθε επἱωῦ:τκ Έστω Μετά ετιτειῷ με (τε
τα θέτει εμε νε ίττεετπτει Γιττπ 86 τηἰτατκ!ει: “τι Θε ροίὶετίε Ιστοί-ικα
τεπίτταρΠεετε τεΗττε1ι1ετε εε ΠΙετττίο ρτετετἱτε.Ωιτο εὶτεει ττοττ ίττεΙε
εστω Γοτε αἰΠἰττιειψνεειῖφ Με ρετἰεΠτεττεΙο ρετίετέπετε:ττε αυτώ
ντα τη ΜΜΜ 86 Γυρετιταετττπο ετιτοε!τιω ΙειΒοτε εδΓατηετεευτ: 82
εταρτηιτίε Ματιά Με” τιποτε! ΙτἰΩοτΙτιπτ εοτιίεττΙ:ετκτέ τοττωΙεττππ


Scan

Nutzungsbedingungen

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Digitale.Bibliothek[at]bsb-muenchen.de