Verlagsort: Budapest | Erscheinungsjahr: 1873 | Verlag: Eggenberger-Féle Akad.Könyvkereskedés
Signatur: 8030447 L.rel. 1499 8030447 L.rel. 1499
Reihe: A magyar nyelvújítás óta divatba jött idegen és hibás szólások birálata, tekintettel az újítás helyes módjaira
Permalink: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb11160125-0

Kein Volltext verfügbar.

[Suche im Band] [PDF-Download] [OPAC] [DFG-Viewer]
Text | Zoom: -0.05 1.0 +0.05 | Drehen: -90° +90° | Seiten: 1 2 250
Text | Zoom: -0.05 1.0 +0.05 | Drehen: -90° +90° | Seiten: 1 2 250

Nutzungsbedingungen

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Digitale.Bibliothek[at]bsb-muenchen.de