Verlagsort: Antverpiae | Erscheinungsjahr: 1588 | Verlag: Hubert
Signatur: 1123522 4 H.eccl. 778 1123522 4 H.eccl. 778
Permalink: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10482608-1

[Suche im Band] [PDF-Download] [OPAC] [DFG-Viewer]
Scan


quàm fît eiusqui tyrannum interficit.fucceiïusdiuerfusabeo, cuius au-
üi fcelerato probus Princeps perimitur. Poltrocus enim , ille fcilicet
proditor, qui fbrtiifimum regis lui miniftrum,illuftriífimum ducem Gui-
fianum fclopeto confixic &interemit, quanquam tanta oportunicace id
peregiflet, vt effugeret : in eotamen ftupendumDei iudiciumemicuit,
quôd is ipfus portero die ininimicorum manusincautus inciderit,àqui-
buscaptus, íupplicioquodmcruerat, eft affeâus.


IKcobut Duglas Comes Mortonus,in eodem Scotix regno,infignis hx-
refum defenfor,&:Catholicorum perfequutor, tanta: potential fuit,
vt iuniorem regem regnumqueeius gubcrnaret. Is tamen fumma:pro-
ditionis multis modis accufatus eft : pra:cipuè verô quod in песет patris
moderni regis , quatuordecim elaplis annis commiiTam , confeniiffer.
Item quôd regem iam regnantem in Angliam traducere pepigiiTct,ac
fcelerum horumconuidus ,ab optimatibus regni morti adiudicatus, &
Edenburgi fecuri percuiTus eft.


Gallia.


Ondatcs Princeps ad harrefum tuitionem arma ferens aduerfus Chri-


С


'ftianiflimum Galliarum regem , in ipfo iuuentutis flore, in campis
ca:fus,interijt.


GAß/ar de Cuäigni Gallia: ArchithalaíTus,poftquam longa & aperra
rebellione hxreiès tutatus effet , & plurima horrenda crudelitatis
genera edidiflet, regem tandem ad dunflimas pacis conditiones com*
pulit; tanta deinde pompa tantoque apparatu in regiam Parifienlem in-
ue&us,vtrexipfe,nonfubditus,videretur:paucisexindediebus aeepha-
lus ас cauda: equinasalligatus per plateas Parifienfcs,ab omnibus publi­
ce raptari vifuseft, patibulo denique affigi.


Dominum de Montgomeri , quum arrepta fuga ex ca:de Pariiienfi, in
Angliam faluus euaiiflet : indein Normandiam nouis fuftultus vi­
ribus irrupit,&caftellum quoddam ftratagemate in poteftatem redegit,.
quoàregijs f%cuperato,captus&Parifiummiflus, ibidem capice luit, in
quatuor partes diuifus.


M 5 Bel-

Scan

Nutzungsbedingungen

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Digitale.Bibliothek[at]bsb-muenchen.de