Verlagsort: Antverpiae | Erscheinungsjahr: 1588 | Verlag: Hubert
Signatur: 1123522 4 H.eccl. 778 1123522 4 H.eccl. 778
Permalink: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10482608-1

[Suche im Band] [PDF-Download] [OPAC] [DFG-Viewer]
Scan
  -1
Scan
+1  


,4 •'


В E L G I A.


Comes Ludouicm Auriaci Principis frater,Geufiaca;rebellionis au­
thor pracipuus, in regionibus Belgicis, quum amiflo in campis Moxenfi-
busprœlio, incafulamquaudam,vt feferuaret,confugiiret,ea fortuito
cafu accenfà, viuus combuftus eft.


Eodem in proelio itidem perijt fratcr eius Henrtcus, vt & pauloantè
in Friiia frater tertius, Adolphus.


Ъoгптш Lumeym, Marchia: Comirem fe ia&itans, reuera tamcn Au­
riaci Principis carnifex,ccntenis aliquot Religiolorum,Presbyterorum,
atquealiorumCatholicorum acroci morte iufiu eiusperemptis in Hol-
landia, Zelandia, aliisque locis, tandem ex moloifi Anglicani,quem
educarat,morfu,rabie&miania corrcptus, Leodij vita defun&us eft.


Trinceos /í»r/W»*,Belgicarum calamitatum maximus author, dum
populum fuprema rebellione, ad arma adueríus Regem fuú ftimulando
concitar, plurima facrilegia, homicidia, periuria, proditiones,& infinitas
alias iniquitates perpetrauit, пес trium fratrum fuorum , necmultorum
millium ob eandem caufam interfeftorum ,infelici obitu , пес duobus
mortiferis, in eum ipfum antea intentatisccmatibus,moueri aut conuer-
ti potuit, ícd tanquam obduratus Pharao in iniquitate perftitit . Et
quumanimiadeôvilis & abie&iin iniqua fuá caula eíTet, vtnunquam
íeaperto campo aduerfus hoítescommittereauderet,fed perpetuó in ci?
uitatem aliquam munitam à periculo longe íemotam S¿fecuramíe fub-
duceret: tandem tarnen etiam deprehenfus eít,& meritorum íúorum
falariú reccpit, ac difperfisfclopiiduviícenbus,impijífimávitamfiniuic


Et quanquam conftantiífimus & Itrenuiífimus miles Balthazar Ge-
rardi , qui eundem,vt Deo & Regi íeruitium debitum praftaret, intere-
mit; non euaferit: admirabilior tamen eo ipfo Diuinaeít prouidentia, S¿
fama eiuscelebrior, quàm fi vitaincolumi efFugiflet;quoniamnulIodo«-
Joris aut cruciatus figno edito , a:quo animo & hilari patientia , tot tan-
taque horribilia, &exquifita perpeííus fittormenta, quanta vix vnquara
alius quiípiam cctace aliqua íupcripri.


. • . • )


His plurimimagninominis etiam addi poflènr, qui coaftis varus ca-


ftris,

Scan
  -1
Scan
+1  

Nutzungsbedingungen

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Digitale.Bibliothek[at]bsb-muenchen.de