Publishing place: Venetiis | Year of publication: 1597 | Publishing house: Meiettus
Call number: 7644919 Res/2 Chir. 38 7644919 Res/2 Chir. 38
Permalink: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10196476-7

No full-text available.

[Search within tome] [PDF-Download] [OPAC] [DFG-Viewer]
Scan‚ ._ I -__ ' I.- ` ,­__ _ _~-'Í ‘ `
­'..‘(;'ì.'5.!= ‚- Г1?!_1›(_’31Г:\‚‚ JH


' . ‘. ’1"`­; ._ г" "г та,’ {»}.‘. ‘мы an.',;' 1 .1 33.1', - Д“; '
.I . 1 ' д‘ \ ‘ ч ‚ ' I-41-.1I ifhulnl ‘I I .’lavl.|.;.) fl. ‚д fr ¿_ ­' ..~|". ‘
Н.’ A ` Ñ ­­ —‹ .‹ ‚ . -\› .
. _ _> _ |.i‘~` ' Ч I' Jl`.L,°)." _ '.,.'|\.' _­I|.}’,H| ‘дм’. ._ "Н, _‘Ã


’-‚ ‹‚ `'u.\.­ . "‚ . ; „н-„Ё. `1, tlwl... .. v‘.­-.¢.. |..|«.'~. .‚. l _ _


I 5‘. — 1'- -`\ 4. . lll.) «д? "..'.­ ’ V _Ü ' ‚да‘ Н“. . :-'
.‘: '_ ‚ д \.' .I IT." ¿fl í\_.'»)L` . ‚Р о ш‘ _ fl.' ф.‘ 5.5 ‚ ‚‘ ‚‘‚ ч ____l:_"__L


‘к v__‘._~_ .ull __ ‚‚ ' |n¢­ п)’; .;~'..­.'­ - ‘- I ‚' . «' ­ .


. . ‚ I A ‚- ‚ ‚' ‚..Л|1б.!1р;.‚‹)...‚‚ .-I _ д _ _ д. ‚.‚›.|‚ _
‹— ’ P f ~1'N^s**1"1­­‘r~‘0 'N "f~ _ ‘. _„­.~*_'g1..R,‘lJ|. .A ::..;!.‘> "г »(' › If, .. _ ‘­'.;'.il’:.;.,‘.I'^L[:;..­;¢
. ’ ' - -Ä д. ::.`0 ‘n`.n¢P.¢'.'„-. _.i=,".'f§..fx.1::. , -.';.u1-„_­­','.'n.­:'­..‘ .'„‘.-~.:,.I
,.2-î.»1.m|ì1|.'».‘.­|l',‘=.' fx* (HIJ. TJrlmu‘=i'1l"'f- -'­'­ î'iW`^~'v’|‘»L­.s\'. 'sp `
Ã'. _­..'ì1:\'» uf'­L" '1.:¿. ;­,_:n|­ ‚ . :¿_'..'­.'H'41’­§:. h . ... ‘ищу: ‘ ‘э. ‚‚;‚..’‚;‚ ',\_~¢|‘|_,
­ ’ ` ' ' ч -' I I . „ 1. 1 I - .-. ­`
" У" ' "HVIV‘ ’ и ты‘ гавани 4,1)!‘ „ад. ‚ д ‚‚ _ „.
__ _._,.,_\‘|___ _ _._._)._.¿\_¿'­,_ _ ¿H ,J ' ­ . ‹_’:’‚—.; _- .­iexîx.¿'..||.u...|f­ aiu


­­ »I ­ .hi'.'.9«.`)­Z.~..v _ _ _
_-.\‘|U„°_|‘_ ,Hc ‘А’ )Р'‚'‚-т‘ V _L',f_­v\\lM\..Ã.PÃ.nfll м v r_""‘3.-4|»«H ц |ÍÄ»J"1


_..§.¿_dUn~_y- г- ‘_;1:‚Ё_’г\'‚._‚,г,д ’."' ‚п .'.‘...1‘ s.'||1'.„\._`»'|.'P.. ‚н: _\ Z.. hull.‘|.|âa,¢‘Jn.~'..\r‘. ‘вы


‘\
. '»
| .
’ I


'


.-. ‚Ъ
­:.'~.


.'.a Í'-:... д


[,­


_. ‚т: ‚; 1',... ,«'_. ¿J .¢ñ­q"‘» ,»,H..ì.„, ­. ‚м‚!1‘1ъ‘‹`!‘— nl ; «.|x.b
..ìâ.0¢fůf4.l¢â‘.w. éùÃ_«.n¢¢¿u~.6’ .'v¢d¢4¢...'¿w¿fb» . Иди; ‘ _ We ; ‘ I т. .I › ' "|‚’›‹"1Аа ¿ill
_’ _r I \ ‚ ‚ I ' I. 1. . _ ..v*­|-J~` Lu. .;Н|.м.|:;!:‚751
‹ ‚кмсшцъвчияеааашЁ ' 'IIiedl0hem` ' ' dre. КМ ’ lil'­
‘ f-wblpô' “НМ; ` ‘s'\l°M _ 'vmeidf . PM -
' q!:l‘:m'­ä~*ńüdiL25»È‘
., I., _ .. .‚ .. Г.“
У ‘шщсщ и‘ М‘) ’ ­mnd'œnru_m».N¿msmI¢gœm¢íg­ "f —’ ‘done,ìca1p|dlvémci,qœa:1\xiqmmncrint,Á:¢ß16Í>Í:ntilvi£;¢~-1* “ф;
цаыьъшцаыща-‚вшгъшиыащ "т" “‘j‘
parcioxíuí.&u,medican1inìb|;:\c:œ_rif¢Íu¢anís' '_ "lag _E _’‚.‚‚ J
к ‘hrw nndi.&:dcttfahe`bdi Bœntnqnœ -1-*1 Н’
„ _ _ in¢ai¢.ub°m,'agmz‘°unߢfiu. his ndèfńhmdÍq¢mß¿6__ _ " _Q
oonœß’oodo,8¢fomno,t0qa'¢ L' qmmpńm\mnßkuänm.ìb¢cimabàńdèßt#U¢m0u&rhtJ|xndhainmmœ6á¢ndh.h6.= I:
minmvdüs,quàmp&&&0mediœdígu0p¢hd0;‘œíœr¢bnm1,&uœd1odumœndemjah- =~_. »­~
f œmgm&nç,&pubIkgvn1ìańsgndanwd|duœńdiJatüœmmmiœœ,&ip\pagínmhnœ§5 " "
Eœmma-qúpaiqwdahmdammñnńnm ‘ '¢,qno6nennxa~cuuep¢œB.'&dh)œ.
umm' |»dd¢¢a,.4i1¢«.a°|¢a¢i¢.ni.„' ‘ I mum¢nr¢œ|_n’¢mm.nnmn­wHi­
cmnfcabf úmmpradicnepoíe ' ' ‘ ` Гсдйтагшпсбдщпдвпацщбаебы: ' _ ¢nimangń,‘adu\edidngan_I|nenafoeu~ ‘
’ efatcb§mur,quiomnesomqi|nnmodiœnni' geàninaf\ntpn'ncipk)„ д
5;
ah: ut p1urunum,qui ñvquœtiopes fupt,‘& мы nia: мы", canůs,naturam.cEc_&m ‘
non oognorizgnequc аспекта}. 'opem Бит imylmntibus. ob mm infcitiam овощей‘ P Mcm­
bN¢nimq¢¢dlmd¢Gunœń,qu0wmœ(Hnni9honßlumnonimpoÍübüíseß,fed „мы“. :—„‚
нпщчць qmdase nou' щипцы ' ' ’uïebonílaz amm hamquç ab тыла nomi "
n§fuamodicínzdedere,inn­|_zäńo ` ` " ,n¢c,quodmukih'aâ¢nusuir§ha_|adoonœ_nn¢n "ММ
dl feœmœnœummnr. Nam сайта“ omnínm prçůmtiílìmam v0­


¢arc,& iune quidern merinòmon ММ‘, tam obfubicâi nobilitatcm,quam obñn'»,quem in ‚ I I
operando fpeâegpszßmńqxn (сто ватт) aqunideò Штаты‘ adin illius б; __ __‘_‘
gna unufqnifquc idem а hlic ani noßrz,non Iudiœs роботы concedere, qua


tanta mzt_ris Elia, er ipfis medicina nifœribua ptogcniu, ratione enum`za,cxpcricntia èonñrma- _
\l»_0p¢rn{n eius_cnn!a_œ'nd¢xnin Нет oaxlís 6\bijcic.:Nô . ‚ `


Г‘
- I


.J


г“!!! Id`à_rlishuiul`ce principia, В‘ cíoâns aoœdanlumqnomm ratio in namr|.mœ'bi.ciufq;cm­


’»'"*Ím¿P_¢l§xpœ , nec non auxiiiis мае inucatis.8¢ rixè dilpoñńs confidi: ‚ opera pœdnm nos


www ûpartium,8cIooorum;lì’e&orumfubiìanńam,¢a,quapoœrirLdüig¢{\lí1»
’ A lllScan

Usage guidelines

If you have any questions or comments, please contact Digitale.Bibliothek[at]bsb-muenchen.de