Theatrvm Crudelitatum Haereticorum Nostri Temporis
Author / Editor: Verstegan, Richard
Publishing place: Antverpiae | Year of publication: 1588 | Publishing house: Hubert
Call number: 1123522 4 H.eccl. 778 1123522 4 H.eccl. 778
Permalink: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10482608-1

[Search within tome] [PDF-Download] [OPAC] [DFG-Viewer]
Scan


5>ь


niam, nömine,Elizabetha; iam reghantís matrem,fuperinducere impune


liceret,eandem Annamabominabilisadulcerij conuidam, paulo portea- c
pite ttuneari iuffit. Poftmodum ve pro libito duxerat,dimiíerar,repudia-
rat,necarat vxores &amicos, tanto tandem confcientiaj tormento ob
iniquitates à iè perpetralas excruciatus eft, vt ter Pontifici máximo re­
concilian ftuduerit, id tameo, maiori fupplicio, quod meruerat, deftina-
tus,perficerenon potuit: fed máximo animi mcerore, & confeientia; cru-
ciatuvidus interijt. Etillius etiamqui nullodiuinomotus timore tefta-
menta & vltimas tot fandorum hominum volúntales irritauerat , tefta-
mentum,priufquam membra eius morte diriguiíTent, refignatum & fal-
(atum eft .-quinetiam progenies eius omnis 8¿ foboles iampenitus quaíi
extindaeft. .-* .


T Hornos Cronftoelius primus huic regi author &confultor,vtfandaî
Ecclefia: authoritatem impugnaret ¡ &¿ fe fupremumEcclefia; caput
conftitueret, &tot facrilegiacommitteret, quum legis cuiuídam con-
denda: inuentor& promotor fuiflet,qua cautum fuit, vtquicunqj pro-
ditionis accufaretur,nulla admifla excufationeaut refponfione condem-
naretur,& necaretur: primus omnium fuit, qui huius legis rigore in-
terfedus eft, iuflu eiufdem Regis , cui confultor extiterat.


POft obitum eiufdem regis Henrici, Editar dus S eamer , Somerfetanus
Z)»*,RegisEduardi iftiusnominis ièxtiHennci filij noncmus regni-
q4ie protedor conftitutus eft: hie Miflam & Religionem ab Henrico re­
ge fortiter defeniam,aboleuit: hie omnium primus Zwinghanifmum
publice introduxit , quem fuperior rex inter omnes rucreíes máximo
odio profequebatur. Dux ifte, quamuis regis iunioris auunculus efler,.
eumque &regnumgubernaret,fcelerum tarnen accufatus,condcmna-
tus Sc capite truncatus eft.


Sc о T I A.


"TAcobus Comes Moraitts ,Iacobi eiusnominis quinti Scotia; regis filius,
-*-nothus, qui non folüm in песет Henrici quondam regis confilium
dederat, fed &c lucrefes tutabatur, & rebellionem aduerfus reginam Ma-
riam mohebatur,quam &z ex regno fugauerat, in vrbe Lithco fquamuis
quingentisequitibusftipatus8¿ munitus eilet) íclopeto ipfb meridie in
plateis traiedus, interijt: euaiit tamen facinoris eius author. Hinc liquet


quam)

Scan

Usage guidelines

If you have any questions or comments, please contact Digitale.Bibliothek[at]bsb-muenchen.de